Podmínky služby

Psychologie Seitenslider Klein

VISTANO Psychologie kdykoli a kdekoliv ... dobré rady v každém ohledu!

Podmínky služby

Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstr. 5, 65931 Frankfurt / M (dále jen „isee“ nebo „Operator“), jako provozovatel platformy Vistano a obchodní zástupce se zmocněním poradců („poradci“), poradců a poradců („zákazníci“). Konzultanti a poradní klienti jsou dále označováni jako „účastníci“. Následující ustanovení se vztahují na všechny účastníky platformy i přidružené partnerské platformy. Konzultanti se navíc písemně dohodnou na dohodnutých dodatkových dohodách, které doplňují tyto VOP („Smlouvy o konzultacích“).

Provozovatel poskytuje své služby výhradně na základě podmínek těchto obchodních podmínek a konzultačních smluv. Účastníci mají možnost při registraci uložit podmínky nebo je nechat vytisknout. Registrací účastník přijímá podmínky zde upravené jako závazné. Společnost isee si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, pokud je to nutné z dobrých důvodů, například z důvodu změny právního postavení nebo jurisdikce, technických změn nebo dalšího vývoje, nových organizačních požadavků nebo změny tržních podmínek a nepatřičně nepředjímá účastníka. V případě jakýchkoli změn těchto podmínek budou zaslány účastníkovi pro informaci nejméně šest týdnů před plánovaným datem účinnosti elektronickými nebo poštovními prostředky. Zde jsou zvýrazněny změněné klauzule. Změny se projeví na základě implicitního souhlasu, pokud účastník nemá námitky proti změnám v textové podobě (např. Dopisem nebo e-mailem) v této lhůtě šesti týdnů po obdržení změněných podmínek a po uplynutí této lhůty pro námitky nadále používá platformu Vistano, pokud Tento právní důsledek je uveden v oznámení o změně. K zajištění práva na námitku postačuje včasné odeslání námitek. Pokud je platnost změněných podmínek ve výše uvedené lhůtě v rozporu, vyhrazuje si společnosteeee právo vypovědět smlouvu. Možné zrušení nemá vliv na již přijaté služby a jejich závazky před jejich přístupem.

1. Společnost isee nabízí na internetu pod názvem „Vistano“ v různých doménách a jejich přidružených partnerských platformách nabídku služeb s přidanou hodnotou pro internet a telefon, se kterými mohou poradci a účastníci, kteří hledají radu, komunikovat přímo výměnou za poplatek založený na využití. Společnost isee jako obchodní zástupce s plnou mocí konzultantů poskytuje výhradně platformu pro své nabídky, která zveřejňuje jménem a na účet příslušného konzultanta. Společnost isee zajišťuje a navazuje kontakt s konzultantem také z technického hlediska, např. telefonicky, e-mailem, chatem nebo jinými komunikačními prostředky.

Registrace na platformě i použití samotné platformy jsou zdarma. Spoplatněné služby platformy zahrnují náklady za každé jednotlivé použití; zákazník je před použitím informován o nákladech a konkrétních nákladech. Informační služba bude poskytována pouze ve vztahu mezi účastníky konzultace a žadateli o platformu. Práva a povinnosti, jakož i nároky vyplývající z poskytnutých informací tedy existují výlučně mezi poradci a účastníky platformy, kteří hledají radu.

2. Společnost isee nezaručuje přesnost ani kvalitu poskytovaných informací. Společnost isee nemá žádné znalosti o rozsahu a obsahu poskytnutých informací a nekontroluje jejich správnost. Posouzení způsobilosti účastníků poradenství je odpovědností samotných účastníků poradenství.

3. Informace nejsou vhodné a jejich účelem je nahradit odborné poradenství členů příslušných profesních skupin. Poskytnuté informace se týkají zejména nezávazných předchozích informací. Následné poradenství není obecně odpovědností účastníka poradenství. Každý účastník poradenství jedná v tomto ohledu na vlastní odpovědnost.

1. Předmětem služeb isee je poskytování makléřské platformy a zprostředkování a vytvoření kontaktů mezi účastníky poradenství a poradenství prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Nárok na používání platformy může být isee popřen z dobrého důvodu.

2. Účastníci, kteří hledají radu, mohou obvykle podávat recenze o účastnících poradenství, jejichž redakční obsah a postoje si vyhrazují. Hodnocení jsou k dispozici také od neregistrovaných uživatelů platformy pod různými doménami a jejich partnerskými platformami.

3. Společnost isee může doplňovat nebo upravovat výběr témat a služeb poskytovaných za účelem jejich zlepšení nebo přizpůsobení technickému vývoji, je-li to přiměřené s ohledem na zájmy účastníků a účastníků. Společnost isee usnadňuje kontakt mezi konzultanty a zákazníky poskytováním nabídek jménem a na účet příslušných konzultantů v rámci stávajících technických a provozních možností. Neustálá údržba a vývoj mohou dočasně omezit nebo přerušit možnosti použití. isee zajišťuje, že účastníci mohou systém používat během 97% roku. Během 3% v roce může z důvodu probíhajících údržbářských a vývojových prací dojít k omezení nebo přerušení možností použití. Účastníci nemohou odvodit žádné nároky vůči isee. To se však nevztahuje na případy, kdy bylo používání zařízeníeeee úmyslně přerušeno nebo sníženo hrubou nedbalostí mimo údržbářské a modernizační práce. Zřeknutí se odpovědnosti neexistuje, i když prostoje představují významnou část celkové doby trvání smlouvy s účastníkem, a také ne, pokud dojde ke zranění na životě, těle a zdraví v důsledku omezení použití nebo přerušení ze strany účastníka.

4. Informace poskytované poradcům konzultantům jsou poskytovány na základě samostatné, zdanitelné smlouvy mezi účastníky, kterých se účastník nezúčastňuje (viz níže § 3). Uvedené poplatky jsou konečné ceny včetně zákonné daně z obratu.

isee zaručuje bezproblémový přístup k službám nabízeným platformou za 97% ročně. Na druhé straně se nepředpokládá žádná záruka na vady kvality a odpojení, které jsou mimo kontrolu společnosti a jejíž vstup není odpovědný.

1. Smluvním jazykem je němčina. Text smlouvy není uložen společností isee.

2. Smluvního vztahu týkajícího se bezplatného používání platformy isee je dosaženo online registrací účastníka po přijetí potvrzovacího e-mailu nebo obdržením potvrzení registrace zaslaného poštou, telefonickou registrací potvrzením registrace telefonním operátorem isee , Použitím placené služby uzavře účastník s konzultanty další smlouvu založenou na poplatcích, která je oddělena od bezplatného používání platformy.

3. Smluvní vztah založený na poplatcích, který se týká telefonních, e-mailových nebo chatových konzultačních služeb, je spojen s využíváním poradenských služeb, a to při telefonických nebo chatových konzultacích s navázáním přímého spojení s konzultantem isee, při e-mailové konzultaci s Vyberte a klikněte na odpovídající tlačítko z isee. Tento smluvní vztah existuje mezi příslušnými účastníky poradenství a poradenství. Společnost isee naproti tomu není smluvní stranou tohoto smluvního vztahu, nýbrž obchodním zástupcem se zmocněním poradců. Společnost isee obdrží provizi od konzultantů a technický poplatek za umístění.

odstoupení:

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta na zrušení je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy. Abyste mohli uplatnit své právo na zrušení, musíte nás informovat, isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstrasse 5, 65931 Frankfurt / Main, Tel .: 0800-8478266, Mail: servicecenter@vistano.de pomocí jasného prohlášení (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e -Mail) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro výběr, který není nutný. Aby se zachovala lhůta pro zrušení, stačí vám poslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení:

Máte-li odstoupit od této smlouvy, jsme dali všechny platby, které jsme obdrželi od vás, včetně nákladů spojených s dodáním (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný způsob doručení, než nabízíme, nejlevnější Standardní mají) a okamžitě splatit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o svém odstoupení od této smlouvy s námi. V případě této platby použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili v původní transakci, pokud s vámi výslovně nesouhlasíte; V žádném případě nebude vám účtován poplatek za splácení.

Muster-Widerrufsformular

Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět na adresu:

isee newmedia GmbH
Bechtenwaldstrasse 5
65931 Frankfurt / Main
E-mail: servicecenter@vistano.de.

I / we (*) tímto odvolávám
smlouva uzavřená mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)
• Objednáno (*) / přijato dne (*)
• jméno spotřebitele (spotřebitelů)
• adresa spotřebitele (spotřebitelů)
• Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze na papíře)
• Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Právo na zrušení se podle § 312 Abs. 2 č. 11 BGB nevztahuje na smlouvy o používání jediného telefonního spojení vytvořeného spotřebitelem. Týká se tedy pouze smlouvy se společností Isee o bezplatném používání platforem.

1. Používání služby není povoleno nezletilým. Účastník potvrzuje, že je plně schopen jednat v souladu se zákony své domovské země nebo země bydliště. Každý účastník se může zaregistrovat pouze s úplnými a pravdivými informacemi o svých osobních údajích a pouze jednou. Více aplikací není povoleno. Zaviněné porušení vede k okamžitému vyloučení z platformy. Předkládání padělaných dokladů a / nebo poskytování nepravdivých osobních údajů nebo neplatných nebo nezákonně získaných účetních údajů, jakož i vícenásobná registrace, je nepřípustné a je předkládáno k okamžitému blokování a případně k stíhání.

2. Každý účastník určí pro svou identifikaci v systému volně volitelné uživatelské jméno (ozdobné jméno, pseudonym, Nick) a heslo podle svého výběru. Přístupová data (uživatelské jméno a přidružené heslo) musí být přísně důvěrná a nesmí být zpřístupněna třetím stranám, aby se zabránilo zneužití. Převod nebo poskytnutí uživatelského jména a odpovídajícího hesla třetím stranám není povoleno. Pokud má účastník podezření, že jeho heslo bylo známo třetí straně, musí o tom okamžitě informovat, aby bylo možné heslo zablokovat nebo změnit. V případě porušení nepřijímá společnost isee žádnou odpovědnost za škodu způsobenou třetími stranami a vyhrazuje si právo okamžitě zablokovat přístup a uživatelská jména. Účastníci jsou povinni chránit své přístupové údaje před přístupem nezletilých.

3. Registrovaní účastníci obvykle hodnotí účastníka konzultace na konci kontaktu. V této souvislosti je účastníkům zakázáno posuzovat sami sebe pomocí jiného / nesprávného uživatelského jména nebo uvedením třetí / fiktivní osoby. Chcete-li úmyslně negativně posoudit poradce, posoudit nabídku negativně, protože účastník poradce nechtěl poskytnout výkon, který nebyl uveden.

4. Při používání Platformy je Účastníkům přísně zakázáno nabízet, poskytovat, poskytovat, zpřístupňovat, žádat, poskytovat, požadovat, prohledávat, získávat nebo propagovat takový Obsah jakýmkoli způsobem odkazovat na toto:

 • zobrazení osvícující násilí a poškozující násilí,
 • Reprezentace, které slouží k pobídce lidí,
 • Zastoupení, která vyžadují trestný čin
 • Prohlášení, ve kterých jsou ohroženy trestné činy
 • Reprezentace se zakázaným pornografickým obsahem,
 • Zastoupení, která porušují profesní kodex profesních skupin, zejména v oblasti medicíny, psychologie, psychoanalýzy nebo právního poradenství,
 • další obsah, který porušuje zákon.

5. Dále je zakázáno

 • odkazovat nebo používat text třetích stran a chatovat na textových a e-mailových odkazech, které vedou na webové stránky obsahující zakázaný obsah v souladu s výše uvedeným odstavcem 4);
 • Zahrnout nebo zavázat obsah, který porušuje autorská práva nebo jiná vlastnická práva třetích stran (ochranné známky, vzory, patenty atd.);
 • pokusit se o zahájení nebo útok na mediační platformu nebo s tímto síťovým serverem
 • Osoby jakékoli právní formy (fyzické nebo právnické osoby), obtěžující, vyhrožující, urážlivé, pomlouvačné, šířící nepravdivé nebo hrubé kritiky, jakož i protisoutěžní prohlášení o nich nebo jiným způsobem způsobující nepříjemnost,
 • Přenášet počítačové viry nebo podobně, které jsou vhodné nebo určené ke zničení hardwaru, softwaru, dat nebo dat isee, účastníků nebo třetích stran, zcela nebo částečně nepoužitelné nebo změnit.
 • Shromažďování, uchovávání, úprava, přenos nebo jiné použití dat osob využívajících zprostředkovatelskou platformu;
 • registrovat se na mediační platformě pod falešnými informacemi,
 • Účastníci, kteří využívají makléřskou platformu k získávání vlastních nabídek nebo takových třetích stran,
 • používat mediační platformu jako reklamní médium bez jasného úmyslu prodávat obsah za poplatek,
 • trvale ukládat, reprodukovat, distribuovat, veřejně reprodukovat nebo jiným způsobem využívat načtený obsah jako člen jako celek nebo částečně v jakékoli formě nebo mimo dohodnutý účel.

6. Využívání služeb nabízených isee může být prováděno pouze v rámci zákonných ustanovení a v souladu s domácími pravidly isee. Pravidla domu si můžete vyžádat písemně nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a najdete je pod položkou Pravidla položky domu. Nabízené služby podléhají Kodexu chování dobrovolných sebeovládacích médií FSM, jehož směrnice jsou závazné pro všechny účastníky aktuálně platné verze. Kodex chování je k dispozici ke stažení na internetu během registračního postupu.

7. Účastníci nesmějí používat platformu provozovanou společností isee k inzerování podobných nabídek ak lákání účastníků poradenství nebo konzultací k jiným službám s přidanou hodnotou (čísla 118 nebo 0900-er nebo jiným poskytovatelům). V případě prvního zavinitelného porušení jsou účastníci, kteří hledají radu, povinni zaplatit paušální náhradu ve výši 500,00 EUR a v případě druhého vinného porušení paušální náhradu ve výši 1.000,00 EUR. Účastník je výslovně vyhrazen doklad o nezletilém, ale důkaz o vyšší škodě.

8. Účastníci nesmějí používat službu isee pro reklamní účely nebo uzavírat smlouvy, které jdou nad rámec požadavků na informace.

Společnost isee neodpovídá za informace získané zprostředkovanými diskusemi a smluvními vztahy mezi konzultanty a zákazníky na základě jména a mandátu konzultantů. Zejména společnost isee neodpovídá za škody způsobené nesprávnými informacemi. Účelem informací účastníků poradenství není v jednotlivých případech nahrazení odborné rady odpovídající odborné skupiny. Společnost isee nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu a přesnost poskytovaných informací. Zejména informace v oblasti medicíny, psychologie, psychoanalýzy nebo právního poradenství, pouze nezávazné předběžné informace. Dodržování doporučení z jakýchkoli informací je mimo zodpovědnost isee.

2. isee odpovídá pouze za škody, které jsou obvykle způsobeny používáním internetové platformy, kterou poskytuje, a dalším technickým vybavením, které poskytuje, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany isee nebo úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností zákonným zástupcem nebo zástupcem zástupce , To se nevztahuje na škody způsobené zraněním na životě, končetině nebo zdraví, ani na škody vzniklé porušením základních povinností, tj. Povinností, jejichž splnění umožňuje řádné provedení smlouvy a jejichž dodržování smluvní strana pravidelně spoléhá a může jí důvěřovat. od Isee. V těchto případech je isee rovněž odpovědná za vlastní, přinejmenším z nedbalosti porušující povinnost nebo alespoň z nedbalosti porušuje zákonný zástupce nebo zástupce zmocněnce.

1. Účastník odpovídá za zneužití služeb, porušení těchto podmínek nebo smluvních závazků, pokud za ně odpovídá. Účastník je rovněž povinen uhradit poplatky, které vzniknou spoluuživatelům nebo neoprávněnému použití, pokud je za takové použití odpovědný.

2. Účastník osvobozuje všechny nároky uplatňované třetími stranami z důvodu zadluženého jednání účastníka za porušení jeho práv v souvislosti s touto smlouvou. Účastník nese veškeré vzniklé náklady na právní ochranu. Účastník je povinen umožnit hájit pohledávky třetích osob na náklady účastníka.

1. Kontakt s účastníky poradenství je zpoplatněn. Náklady na konzultaci budou určeny po konzultaci s příslušným poradcem a jeho jménem před pohovorem. Spojení mezi poradcem a členem vzniká pouze potvrzením pevné minutové ceny účastníkem, který hledá radu. Vyrovnávacím základem pro telefonické i elektronicky předávané informace (chat, e-mail, SMS) je doba užívání služeb do druhé a po konzultaci e-mailem nebo SMS vyhledání a otevření požadovaného obsahu účastníkem. Uživatelské poplatky jsou splatné po skončení hovoru nebo po výzvě k servisu.

2. Pouze s přístupem prostřednictvím tzv. „Čísel služeb“ není cenová dohoda možná, protože ceny poskytovatelů čísel s přidanou hodnotou jsou již uvedeny. U servisních čísel Deutsche Telekom nebo srovnatelných zahraničních společností založených na poplatcích se účtuje podle technických podmínek poskytovatele telefonních služeb druhé. Ceny za tyto služby s přidanou hodnotou jsou specificky identifikovány a oznamovány.

3. Pro inkaso musí účastník zadat bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Potvrzením smluvních podmínek dává zákazníkovi odpovídající oprávnění k inkasu. Výběr poplatků se provádí na jméno a na účet příslušného účastníka konzultace. isee je oprávněna odečíst příslušné poplatky z účtu účastníka. isee je osvobozen od omezení uvedených v § 181 BGB a je oprávněn udělit dílčí pravomoci, a to i při osvobození od omezení podle § 181 BGB.
Za uvedení nepravdivých údajů nebo nedostatku finančních prostředků z banky nebo kreditní karty účet zahrnuje ISEE účastníka okamžitě z jakékoliv další využití, a vypočítává své náklady jakýchkoli poplatků zády a všemi platnými právními náklady, stejně jako poplatek za zpracování.

4. Účastník má možnost vyvolat aktuální seznam služeb, které používá, jakož i vzniklé poplatky.

5. Za každou upomínku, kterou isee předloží jménem a na účet příslušných konzultantů za příspěvky na uživatelské poplatky, může být účtován upomínkový poplatek až do výše 15,00 EUR. Za první připomenutí však nebude účtován žádný poplatek. Kromě toho si společnost isee vyhrazuje právo požadovat další výdaje podle zákonných ustanovení na jméno a na účet konzultantů poté, co došlo k prodlení.

6. Společnost isee může poskytovat bezplatné poradenství těm, kteří hledají radu, po konzultaci s konkrétním poradcem a jeho jménem. Za použití těchto bezplatných volání odpovídá osoba, která hledá radu. Další hovor není automaticky účtován jako bezplatné volání a osoba, která hledá radu, se musí pro bezplatné volání výslovně zaregistrovat. Neexistuje žádný nárok, že ke všem konzultantům se dostanete prostřednictvím bezplatných hovorů.

7. Předběžné oznámení SEPA účastníka o nároku je 5 kalendářní dny.

1. V zájmu transparentnosti nákladů nabízí společnost isee také možnost platby předem za využití poradenských služeb příslušných konzultantů na základě zálohy.

2. Za tímto účelem umožňuje společnost isee účastníkům poradenství po registraci pod položkou „Zůstatek účtu“ osobního uživatelského rozhraní aktivovat možnost v záloze „Váš způsob fakturace“. Aktivací možnosti „záloha“ zřídí Isee individuální kreditní účet pro osobu, která hledá radu.

3. Aby bylo možné využívat poradenské služby příslušného poskytovatele informací pomocí možnosti „záloha“, musí poradenský účastník provést zálohu. Konzultantské služby příslušného poradce poskytujícího informace s využitím možnosti „záloha“ může využívat pouze tehdy, existuje-li na jednotlivém úvěrovém účtu dostatečný kredit ve smyslu čísla 5 této doplňkové smlouvy. Poplatky dohodnuté s příslušnými informacemi poskytujícími konzultanty pomocí možnosti „záloha“ jsou splatné po předložení příslušného spojení a zároveň odečteny z individuálního úvěrového účtu účastníka, který žádá o radu.

4. Zálohové platby lze účastníkovi, který hledá účet, provést bankovním převodem volně volitelné částky úvěru od minima 25,00 Euro až po maximum 250,00 Euro na účet isee:
Commerzbank
BLZ: 500 400 00
KNR: 58 11 78 102
IBAN: DE20500400000581178102
platit zadáním čísla účelu / čísla účtu. Převody peněz připsané na bankovní účet účastníka 12: 00 bankovní pracovní den se správným uvedením účelu použití / číslo úvěrového účtu bude účastníkovi, který hledá radu, k dispozici nejpozději do konce následujícího dne jako možnost platby předem ,

5. Osoba, která hledá radu, může navázat a udržovat spojení s poskytovateli informací pomocí možnosti „zálohy“, pokud na svém individuálním úvěrovém účtu je zůstatek kreditu, který umožňuje vybranému poradci alespoň jedno volání délky nejmenší platební jednotky. Pokud byl kredit vyčerpán, aktivní připojení jsou přerušena a možnost osoby hledající radu pro připojení k poradcům pomocí možnosti „záloha“ je deaktivována. Jakmile osoba, která žádá o radu, uloží nový kredit bankovním převodem a kredit bude připsán na jednotlivý kreditní účet, možnost „záloha“ bude automaticky uvolněna ze strany isee. Osoba, která hledá radu, má možnost využít jakýkoli stávající zůstatek kreditu využitím poradenských služeb poskytovaných poradci poskytujícími informace v zákonem stanovených promlčecích lhůtách.

6. isee umožňuje osobě hledající radu zobrazit aktuální částku zůstatku a historii všech kreditů a debetů v rámci možnosti „Platba předem“ jeho osobního uživatelského rozhraní. Uvedení zůstatku na kreditním účtu je nezávazné a neodůvodňuje nezávislý nárok osoby hledající radu ve výši odpovídající ekvivalentní hodnoty.

7. Smlouva o zálohové platbě začíná aktivací možnosti „platba předem“ a běží neomezeně dlouho. Končí ukončením smlouvy mezi účastníkem a žádajícím účastníkem podle § 9 č. 1 AGB. Platba částek zálohy je vyloučena během smluvního období.

1. Smluvní vztah nezahrnuje minimální dobu. Může být ukončen kterýmkoli účastníkem i účastníkem kdykoli, bez udání důvodu. K tomu je nutná písemná forma, ale postačuje odpovídající e-mailová zpráva.

2. Prohlášené zrušení nebo prohlášené ukončení nemá vliv na služby, které již byly použity před jejich přístupem, a jejich platební povinnost.

3. Jakýkoli zbývající kreditní zůstatek bude účastníkovi vyplacen při ukončení smlouvy, po odečtení jakýchkoli vzniklých nákladů (např. Nákladů na převod). Platba se provádí převodem do německé, rakouské nebo švýcarské banky, případně šekem na vyúčtování pomocí jednoduchých nákladů na dopis na náklady a riziko účastníka.

1. Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo vylučující prodejní právo OSN. To se však na vás jako spotřebitele vztahuje pouze v případě, že ochrana poskytovaná vynucujícími ustanoveními práva státu, ve kterém máte obvyklé bydliště, nebude zrušena.

2. Místo plnění všech závazků je Frankfurt / M.

Pokud by byla jedna nebo více předpisů těchto podmínek neúčinná, nebude to mít za následek neúčinnost celé smlouvy. Neúčinná regulace bude nahrazena platnou právní úpravou.

Od: Říjen 2019