όροι

Ψυχολογία Seitenslider Klein

VISTANO Psychologie οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε ... καλή συμβουλή από κάθε άποψη!

όροι

προκαταρκτική παρατήρηση

Αυτοί οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι και ως "Όροι και Προϋποθέσεις") διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ της isee newmedia GmbH, της Bechtenwaldstr. 5, 65931 Frankfurt / M (εφεξής καλούμενη "isee" ή "operator"), ως φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας Vistano και οι συμμετέχοντες στην προσφορά Vistano. Οι συμμετέχοντες πληροφορούν τους συμμετέχοντες (συμβούλους) και τους συμμετέχοντες που αναζητούν συμβουλές (πελάτες). Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες της πλατφόρμας καθώς και για τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες συνεργατών. Επιπλέον, οι ατομικές συμβάσεις που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς ισχύουν για τους συμμετέχοντες συμμετέχοντες.

Ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά βάσει αυτών των όρων. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να σώσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής ή να εκτυπώσετε. Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγγραφή του, με τους όρους που περιέχονται στο παρόν ως δεσμευτική. Σε περίπτωση τυχόν αλλαγές ή προσθήκες σε αυτές τις προϋποθέσεις της παρούσας συμμετεχόντων αποστέλλονται αμέσως με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο για πληροφορίες. Εδώ, επισημαίνονται οι αλλαγές των ρητρών. Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή των αλλαγμένων AGB χωρίς να αιτιολογήσει γραπτώς (π.χ. επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα ένστασης, αρκεί η έγκαιρη αποστολή της αντιπολίτευσης.

Εάν η ισχύς των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων αμφισβητηθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Οποιαδήποτε ακύρωση δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και την υποχρέωσή τους να πληρώσουν.

§ 1 σύμβαση

1) iSee παρουσιάζει με την επωνυμία «Vistano» στο Διαδίκτυο σε διάφορους τομείς και συνδεδεμένες πλατφόρμες σύντροφό τους ένα Internet και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει τηλεφωνική υπηρεσία διατίθεται για τη συμβουλευτική και την αναζήτηση συμμετέχοντες συμβουλές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με διαδραστικό τρόπο εναντίον ανάλογα με τη χρήση. Η ISEE παρέχει μόνο μια πλατφόρμα για την παρουσίαση των συμβούλων και αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση μιας επαφής με τεχνικούς όρους, π.χ. μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Τόσο η εγγραφή στην πλατφόρμα όσο και η χρήση της ίδιας της πλατφόρμας είναι δωρεάν. Οι χρεώσιμες υπηρεσίες πλατφόρμας επιβαρύνουν το κόστος για κάθε μεμονωμένη χρήση. ο πελάτης ενημερώνεται για τις δαπάνες και τις ειδικές δαπάνες πριν από τη χρήση.

Μια υπηρεσία πληροφόρησης θα παρέχεται μόνο στη σχέση μεταξύ των συμβούλων και των αιτούντων της πλατφόρμας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, καθώς και οι ισχυρισμοί που προκύπτουν από τις πληροφορίες που παρέχονται επομένως υπάρχουν επίσης αποκλειστικά μεταξύ συμβούλων και συμβούλων που αναζητούν συμμετέχοντες στην πλατφόρμα.

2) iSee είναι ούτε για την ακρίβεια ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται. iSee δεν γνωρίζει την έκταση και το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται και δεν το ελέγξετε για την ακρίβεια. Η αξιολόγηση της επάρκειας της συμβουλευτικής συμμετέχων είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την αναζήτηση των συμμετεχόντων συμβουλές.

3) οι πληροφορίες δεν είναι κατάλληλες και αποσκοπούν στην αντικατάσταση των επαγγελματικών συμβουλών από τα μέλη των σχετικών επαγγελματικών ομάδων. Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν μόνο μη δεσμευτικές προηγούμενες πληροφορίες. Οι συμβουλές παρακολούθησης συνήθως δεν εμπίπτουν στην ευθύνη ενός συμβεβλημένου συμμετέχοντος. Κάθε συμβουλευτικός συμμετέχων ενεργεί από την άποψη αυτή με δική του ευθύνη.

§ Υπηρεσίες 2 από την εταιρεία

1) Τα οφέλη της iSee είναι η παροχή μιας πλατφόρμας ανταλλαγής και η διαμεσολάβηση των επαφών μεταξύ αναζητούν συμβουλές και παροχή συμβουλών συμμετέχοντες μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας. Μια απαίτηση για τη χρήση της πλατφόρμας μπορεί να απορριφθεί από το ίδιο για καλή αιτία.

2) Οι συμμετέχοντες που αναζητούν συμβουλές μπορούν συνήθως να υποβάλλουν αναθεωρήσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες στην παροχή συμβουλών, των οποίων η συντακτική εργασία και η στάση τους είναι αποθεματικά. Οι αξιολογήσεις είναι επίσης διαθέσιμες από μη εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας σε διαφορετικούς τομείς και τις πλατφόρμες συνεργατών τους.

3) iSee μπορούν να συμπληρώσουν την επιλογή των θεμάτων και των υπηρεσιών που παρέχονται ή να αλλάξετε τη βελτίωση αυτή ή να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι λογικό λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των συμμετεχόντων και iSee. iSee παρέχει την προσφορά διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων. Μέσα από τη συνεχή συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των χρήσεων μπορεί να περιοριστεί ή να διακοπεί προσωρινά. iSee εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα για να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια 97% του χρόνου. Ενώ 3% του χρόνου μπορεί να προκύψουν λόγω συνεχή συντήρηση και την περαιτέρω εργασία ανάπτυξης σε περιορισμούς ή τις διακοπές των χρήσεων. Οι συμμετέχοντες δεν μπορεί να αντλήσει καμία αξίωση κατά της iSee. Αυτό δεν είναι αλήθεια τότε, όπου η χρήση των επιλογών από iSee έξω από εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού σκόπιμα ή είχαν διακοπεί από βαριά αμέλεια ή μειώνεται. Μια δήλωση αποποίησης επίσης δεν παρουσιάζουν όταν το downtime δεν αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους συμμετέχοντες, ακόμη και αν προέρχεται από τον περιορισμό χρήσης ή διακοπή από την πλευρά του συνδρομητή με τραυματισμό στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία.

4) Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι χρεώσιμες. Τα καθορισμένα τέλη είναι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου φόρου προστιθέμενης αξίας και αποτελούνται από τέλη σύνδεσης και τέλη ενημέρωσης. ο ίδιος ορίζει τα τέλη σύνδεσης και τις αλλάζει αν είναι απαραίτητο.
Η ISEE εγγυάται χωρίς προβλήματα πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η πλατφόρμα σε 97% ετησίως. Από την άλλη πλευρά, δεν λαμβάνεται καμία εγγύηση για ελαττώματα ποιότητας και αποσυνδέσεις που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρείας και των οποίων η εγγραφή δεν είναι υπεύθυνη.

§ 3 Σύναψη σύμβασης, αποθήκευση του συμβολαίου, γλώσσα της σύμβασης

1) Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική. Το κείμενο της σύμβασης δεν αποθηκεύεται από το isee.

2) Η συμβατική σχέση όσον αφορά την ελεύθερη χρήση των πλατφορμών της iSee έρχεται σε μια ηλεκτρονική εγγραφή του συμμετέχοντα κατά την παραλαβή του e-mail επιβεβαίωσης ή παραλαβής ενός σταλεί με την επιβεβαίωση εγγραφής ταχυδρομείου σε τηλεφωνική καταγραφή, επιβεβαιώνοντας την εγγραφή από τις κορυφαίες εργαζόμενο η κλήση isee. Χρησιμοποιώντας μια πληρωμένη υπηρεσία, ο συμμετέχων συνάπτει μια άλλη σύμβαση που βασίζεται σε αμοιβή, η οποία είναι ξεχωριστή από την ελεύθερη χρήση της πλατφόρμας.

3) Η σύμβαση σχετικά με την τηλεφωνική συμβουλευτικές υπηρεσίες, e-mail ή συνομιλία έρχεται σε κάθε περίπτωση συναφθεί με προσφυγή στην υπηρεσία επέκτασης, ειδικά σε ένα τηλέφωνο ή να συνομιλήσετε διαβούλευση με την παραγωγή απευθείας σύνδεση με τον σύμβουλο σε συνεννόηση e-mail με την επιλογή και κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

§ Πολιτική ακύρωσης 4 για τους καταναλωτές

απόσυρση
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας, θα πρέπει να το iSee NewMedia GmbH, Becht Waldstraße 5, 65931 Frankfurt / Main, Τηλ.: 0800-8478266, Mail: servicecenter@vistano.de από μια σαφή δήλωση (π.χ. αποστέλλονται με επιστολή ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού -mail), ενημερώνει τους για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική.

Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ακύρωσης:
Αν έχετε αποχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, έχουμε θέσει όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εκτός από τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει μια διαφορετική μέθοδο παράδοσης από ό, τι προσφέρει, φθηνότερη Πρότυπο πρέπει να επιστρέψετε αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η κοινοποίηση της ανάκλησής σας. Για αυτήν την αποπληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αυτά τα τέλη αποπληρωμής.

έντυπο υπαναχώρησης μοντέλο
(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και στείλτε την ξανά)
- Για την εταιρεία newmedia GmbH, το Bechtenwaldstrasse 5, το 65931 Frankfurt / Main, το ταχυδρομείο: servicecenter@vistano.de:
- Εμείς / εμείς (*) ανακαλούμε την σύμβαση που συνήψαμε εμείς / εμείς (*) για την αγορά των παρακάτω
- Αγαθά (*) / Παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
- Παραγγελίες στις (*) / παραλήφθηκαν στις (*)
- όνομα του καταναλωτή (-ων)
- διεύθυνση του (των) καταναλωτή (-ων)
- Υπογραφή του (των) καταναλωτή (-ών) (μόνο όταν κοινοποιείται σε χαρτί)
- ημερομηνία

(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει, σύμφωνα με την § 312 παρ. 2 αρ. 11 BGB δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που χρησιμοποιεί μία τηλεφωνική γίνεται από Internet καταναλωτή ή σύνδεση φαξ. Επομένως, αφορά μόνο τη σύμβαση με την ελεύθερη χρήση των πλατφορμών.

§ Κανόνες 5 για όλους τους συμμετέχοντες

1) Η χρήση της Υπηρεσίας απαγορεύεται ανηλίκους. Ο συμμετέχων επιβεβαιώνει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να είναι σύμφωνα με τους νόμους της πατρίδας του ή / και τη χώρα διαμονής. Κάθε συμμετέχων μπορεί μόνο με πλήρη και ειλικρινή δήλωση των προσωπικών του δεδομένων και μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά. Πολλαπλές εγγραφές δεν επιτρέπονται. Η υπαίτια παράβαση θα οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό από την πλατφόρμα. Η υποβολή πλαστών εγγράφων ή / και παροχή ψευδών προσωπικών παράνομα προμηθεύονται τα λογιστικά στοιχεία δεδομένων ή δεν είναι έγκυρη ή, καθώς και μια πολλαπλή καταχώριση απαγορεύεται και φέρεται από iSee σε άμεσο πάγωμα και ενδεχομένως να ασκήσει δίωξη.

2) Κάθε συμμετέχων καθορίζει για την αναγνώρισή του στο σύστημα ένα ελεύθερα επιλέξιμο όνομα χρήστη (όνομα φαντασίας, ψευδώνυμο, ψευδώνυμο) και έναν ελεύθερα επιλέξιμο κωδικό πρόσβασης. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να τηρούνται αυστηρά εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους για την πρόληψη της κατάχρησης. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή η παροχή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους. Εάν ο συμμετέχων έχει την υποψία ότι ο κωδικός του έχει γίνει γνωστός σε τρίτο μέρος, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το ISEE έτσι ώστε ο κωδικός πρόσβασης να μπλοκάρει ή να αλλάζει. Σε περίπτωση παραβίασης, η ISEE δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για τη ζημία που προκλήθηκε από τρίτους και διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει άμεσα την πρόσβαση και τα ονόματα χρήστη.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προστατεύουν τα δεδομένα πρόσβασης τους από την πρόσβαση ανηλίκων.

3) Οι ονομαστικές συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις συμβουλευτικές συμμετέχοντες συνήθως στο τέλος μιας επαφής. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη χρήση ενός άλλου λάθος όνομα / μέλους ή καθορίζοντας ένα τρίτο / πλασματική ίδιο το άτομο. να κάνει μια εσκεμμένα αρνητική γνώμη για ένα συμβουλευτικό συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την προσφορά αρνητική, διότι οι συμβουλευτικές συμμετέχοντες δεν θέλουν να παρέχουν μια υπηρεσία που δεν αναφέρονται.

4) Η χρήση της πλατφόρμας είναι αυστηρά απαγορευμένη συμμετέχοντες να προσφέρει τα επόμενα περιεχομένου να παρέχουν, να παρέχει άμεση, όπως να κάνει ή να κάνει για να ζητήσει, να αναζητούν, να ανακτήσετε ή για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο με κάθε τρόπο να διαφημίστε ή ανατρέξτε σε:
- βίαιες και βίαιες απεικονίσεις βίας,
- παραστάσεις που εξυπηρετούν την εκδήλωση του λαού,
- παραστάσεις που απαιτούν ποινικό αδίκημα
- Αντιπροσωπείες στις οποίες απειλούνται τα ποινικά αδικήματα,
- Αντιπροσωπείες με απαγορευμένο πορνογραφικό περιεχόμενο,
- παραστάσεις που παραβιάζουν τον επαγγελματικό κώδικα επαγγελματικών ομάδων, ιδίως στους τομείς της ιατρικής, της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης ή της νομικής συμβουλευτικής,
- άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει το νόμο.

5) Επιπλέον, απαγορεύεται
- να αναφερθεί χρησιμοποιώντας κείμενο συνομιλίας και e-mail με δική ή συνδέσμους τρίτων ή για να κάνουν αυτά τα δικά τους, που οδηγούν σε ιστοσελίδες που περιέχουν απαγορευμένο περιεχόμενο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 4)
- να συμπεριλάβει ή να δεσμεύσει περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.),
- για να δοκιμάσετε ή να την επίθεση στην πλατφόρμα διαμεσολάβησης ή με αυτό το εξυπηρετητές δικτύου για να κάνει ή,
- Οι άνθρωποι οποιασδήποτε νομικής μορφής (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να παρενοχλεί, απειλεί, προσβολή, συκοφαντίες για να διαδώσει ψεύδη ή προσβλητική κριτική και τον ανταγωνισμό σχόλια για αυτό ή κάποιο τρόπο να θέσει αυτό το άλλο τρόπο ενοχλήσεις
- για τη μετάδοση των ιών υπολογιστών ή παρόμοια που είναι πιθανόν ή προορίζονται, υλικό, λογισμικό, δεδομένα ή δεδομένα από iSee, συμμετέχοντες ή να καταστρέψει ένα τρίτο να κάνει το σύνολο ή μέρος των άχρηστα ή αλλαγής.
- να συλλέγει, να αποθηκεύει, να τροποποιεί, να διαβιβάζει ή να χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο τα δεδομένα των προσώπων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μεταγωγής,
- να υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα διαμεσολάβησης με ψευδείς πληροφορίες,
- Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα διαμεσολάβησης για να ζητήσουν τις δικές τους προσφορές ή τρίτα μέρη,
- να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα διαμεσολάβησης ως διαφημιστικό μέσο χωρίς τη σαφή πρόθεση της πώλησης του πληρωμένου περιεχομένου,
- να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα που ανακτώνται ως μέλος εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή μόνιμα, αναπαραγωγή, διανομή, αναπαραγωγή ή άλλη χρήση το συμφωνημένο σκοπό επίσης.

6) Η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και σύμφωνα με τους οικείους κανόνες της εταιρείας. Οι κανόνες του σπιτιού μπορούν να ζητηθούν γραπτώς ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας και μπορούν να βρεθούν κάτω από τους κανόνες οικιακού στοιχείου του μενού. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται υπόκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς των Εθελοντικών Αυτοέλεγχων (FSM), οι κατευθυντήριες γραμμές των οποίων είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στην τρέχουσα έκδοση. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι διαθέσιμος για λήψη στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής.

7) Οι αγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στην πλατφόρμα λειτουργεί από iSee διαφήμιση παρόμοιες προσφορές και αρπάζω ζητούν συμβουλές ή παροχή συμβουλών συμμετέχοντες iSee σε άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (118- και αριθμούς 0900-er ή άλλων παρόχων). Οι συμμετέχοντες συμβουλές αναζήτηση υπαίτια παράβαση πρώτη φορά υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα κατ 'αποκοπή ποσό για αποζημίωση στο ποσό των ευρώ 500,00 και το δεύτερο υπαίτια παράβαση να καταβάλει εφάπαξ αποζημίωση το ποσό των ευρώ 1.000,00 να iSee. Οι συμμετέχοντες της ανίχνευσης ενός μικρού, iSee η απόδειξη της υψηλότερης αποζημιώσεως απαγορεύεται ρητά.
8) Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία του isee για διαφημιστικούς σκοπούς ή για συμβάσεις που υπερβαίνουν τις συνεντεύξεις πληροφοριών.

§ 6 ευθύνη του

1) δεν είναι υπεύθυνη για πληροφορίες από τις μεσιτεμένες κλήσεις. Συγκεκριμένα, δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που βασίζονται σε εσφαλμένες πληροφορίες που ακολουθούνται. Οι πληροφορίες από τους συμμετέχοντες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν αποσκοπούν στην αντικατάσταση των επαγγελματικών συμβουλών μιας αντίστοιχης επαγγελματικής ομάδας. η isee δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, πληροφορίες στους τομείς της ιατρικής, της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης ή των νομικών συμβουλών, μόνο οι μη δεσμευτικές εκ των προτέρων πληροφορίες. Η παρακολούθηση των συμβουλών δεν είναι ευθύνη του. 2) iSee ευθύνη μόνο για τα τυπικά που προκύπτουν στη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από την πλατφόρμα της στο Διαδίκτυο και τις πληροφορίες που παρέχονται από άλλες ζημιές τεχνικό εξοπλισμό της, που βασίζεται σε εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παράβαση καθήκοντος από iSee ή εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παράβαση καθήκοντος από νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του isee βάση.

3) Αυτό δεν ισχύει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τραυματισμό της ζωής, των άκρων ή της υγείας, καθώς και για τις ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων του. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επίσης υπεύθυνη για τις δικές του, τουλάχιστον αμελητέες παραβιάσεις του δασμού ή τουλάχιστον αμέλειες παραβιάσεις των καθηκόντων από νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

§ 7 ευθύνη των συμμετεχόντων

1) Ο συμμετέχων ευθύνεται για καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών, παραβιάσεις αυτών των γενικών όρων και συμβατικών υποχρεώσεων, στο βαθμό που είναι υπεύθυνος γι 'αυτούς. Ο Συμμετέχων οφείλει επίσης να καταβάλει τα τέλη που επιβαρύνουν τους συνεπιβάτες ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση εάν και στο βαθμό που είναι υπεύθυνος για τη χρήση αυτή.

2) Ο Συμμετέχων αποζημιώνει έναντι όλων των αξιώσεων που προβάλλονται από τρίτους λόγω της χρεωμένης συμπεριφοράς του συμμετέχοντα για παραβίαση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Ο συμμετέχων φέρει όλα τα προκύπτοντα έξοδα δικαστικής υπεράσπισης. Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να επιτρέψει στον εαυτό του να υπερασπιστεί αξιώσεις τρίτων με έξοδα του συμμετέχοντος.

§ Λειτουργία χρέωσης 8

1) Η επαφή με τους συμβεβλημένους συμμετέχοντες υπόκειται σε χρέωση. Το κόστος της συμβουλευτικής συνόδου καθορίζεται συνήθως από τον σύμβουλο πριν από τη συνέντευξη. Η σύνδεση μεταξύ συμβούλου και μέλους προκύπτει μόνο μέσω της επιβεβαίωσης της τιμής σταθερού λεπτού από τον συμμετέχοντα που ζητάει συμβουλές. Η βάση διακανονισμού για τηλέφωνο και ηλεκτρονικά μεσολάβηση πληροφοριών (chat, e-mail, SMS) είναι η διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών κατά την ακριβή δεύτερη και συμβουλές μέσω e-mail ή SMS ανάκτηση και ανοίγοντας το περιεχόμενο που ζητήθηκε από τον συνδρομητή. Τα τέλη χρήσης οφείλονται μετά το τέλος της κλήσης ή την κλήση για υπηρεσία.

2) Μόνο με την πρόσβαση μέσω λεγόμενων "αριθμών υπηρεσίας" δεν είναι δυνατή μια συμφωνία τιμών, επειδή οι τιμές των παρόχων αριθμών προστιθέμενης αξίας έχουν ήδη δοθεί. Για τους αριθμούς υπηρεσιών που βασίζονται σε αμοιβές της Deutsche Telekom ή συγκρίσιμων αλλοδαπών εταιρειών, χρεώνεται σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους του τηλεφωνικού παρόχου στο δεύτερο. Οι τιμές για αυτές τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προσδιορίζονται και ανακοινώνονται ειδικά.

3) Ο συμμετέχων πρέπει να καθορίσει έναν τραπεζικό λογαριασμό ή έναν αριθμό πιστωτικής κάρτας για εκκαθάριση άμεσης χρέωσης. Με την επιβεβαίωση των όρων και προϋποθέσεων που ο συμμετέχων δίνει μια αντίστοιχη εξουσιοδότηση άμεσης χρέωσης. Η είσπραξη των τελών πραγματοποιείται στο όνομα και για λογαριασμό του αντίστοιχου συμμετέχοντος συμβούλου. η ISEE δικαιούται να αφαιρέσει τα σχετικά τέλη από το λογαριασμό του συμμετέχοντα. η ISEE απαλλάσσεται από τους περιορισμούς της § 181 BGB και έχει το δικαίωμα να χορηγεί επιμέρους εξουσίες, ακόμη και υπό απαλλαγή από τους περιορισμούς της § 181 BGB.
Για τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας iSee έλεγχο στην εταιρεία πιστωτικών καρτών πριν από την πρώτη χρήση της υπηρεσίας της πλατφόρμας, καθώς και κάτω σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, την εγκυρότητα της πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή. Για την παροχή ψευδών στοιχείων ή ανεπαρκή κεφάλαια της τράπεζας ή της πιστωτικής κάρτας του λογαριασμού περιλαμβάνει iSee τον συμμετέχοντα αμέσως από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, και υπολογίζει το κόστος του κάθε πλάτες χρέωση και τυχόν ισχύουσες νομικές δαπάνες, καθώς και μια αμοιβή επεξεργασίας.

4) Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να καλέσει έναν ενημερωμένο κατάλογο των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί και των τελών που του αναλογούν.

5) Σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες για αιτιολογημένες καταγγελίες. Το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό υφίσταται θεμιτό αίτημα, ο ίδιος καθορίζει, σύμφωνα με τις πραγματικές πτυχές, τη διακριτική του ευχέρεια. Οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο isee.

6) για κάθε υπενθύμιση ότι πρέπει να υποβληθεί από iSee με τις εισφορές των τελών χρήσης μπορεί κόστους υπενθύμιση μέχρι ευρώ 15,00 επιβάλλονται. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρέωση για την πρώτη υπενθύμιση. Επιπλέον, iSee διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με τις νομικές απαιτήσεις μετά εμφανίζεται προεπιλογή.

7) Ο συμμετέχων μπορεί μόνο να αντισταθμίσει την απαίτηση έναντι του ifee, εάν έχει αναγνωριστεί από τον ίδιο ή έχει νομίμως συσταθεί.

8) μπορεί να παρέχει δωρεάν συμβουλές σε όσους αναζητούν συμβουλές. Η χρήση αυτής της δωρεάν αποκαλεί τον εαυτό του υπεύθυνο για τους συμμετέχοντες ζητούν συμβουλές. Δεν θα χρεώνονται αυτόματα την επόμενη κλήση ως δωρεάν κλήση, ο συμμετέχων συμβουλές αναζήτηση έχει η ελεύθερη συζήτηση συνδεθείτε ρητά. Δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός ότι όλοι οι σύμβουλοι μπορούν να προσεγγιστούν μέσω δωρεάν κλήσεων.

9) Η προθεσμία προ-κοινοποίησης του SEEE για την αξίωση μιας πρώτης άμεσης χρέωσης είναι ημερολογιακές ημέρες 5.

§ Προπληρωμή 9

1) iSee προβλέπει για λόγους διαφάνειας κόστος για τη δυνατότητα της εκ των προτέρων, για να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους αντίστοιχους συμβούλους με βάση την πληρωμή-πιστωτικές για να ολοκληρωθεί.

2) Επιτρέπει iSee τους συμμετέχοντες συμβουλές που αναζητούν μετά την εγγραφή στο «ισορροπία» της προσωπικής χρήστη την επιλογή του σημείου να ενεργοποιήσετε πληρωμής «μέθοδο χρέωσης.»

Ενεργοποιώντας την επιλογή "προκαταβολή", η ISEE θα δημιουργήσει έναν μεμονωμένο πιστωτικό λογαριασμό για το άτομο που ζητεί συμβουλές.

Για να χρησιμοποιήσετε 3) Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των αντίστοιχων ερωτηθέντων, είναι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν το «προκαταβολή» επιλογή που αναζητούν συμμετέχοντα συμβουλή είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την πρώτη. Μπορεί υπηρεσιών συμβούλου των αντίστοιχων ερωτηθέντων, είναι σύμβουλοι αυτοί, χρησιμοποιώντας την επιλογή «προκαταβολή» μόνο επωφεληθούν εάν επαρκούν οι καταθέσεις κατά την έννοια του αρ. 5 αυτή η συμπληρωματική συμφωνία υπάρχει με πίστωση του λογαριασμού του ατόμου.
Τα στοιχεία απεικόνισης με τους αντίστοιχους συμβούλους χρησιμοποιώντας το «προκαταβολή» επιλογή συμφώνησαν τα τέλη που σχετίζονται με την παραγωγή της συγκεκριμένης ένωσης που οφείλεται και την ίδια στιγμή το άτομο πίστωσης του λογαριασμού που επιδιώκουν οι συμμετέχοντες συμβουλές αφαιρεθεί.

4) Οι προκαταβολές, οι συμμετέχοντες αναζητούν συμβουλές μέσω τραπεζικού εμβάσματος ένα αυθαίρετο ποσό της πίστωσης ελάχιστη 25,00 ευρώ έως 250,00 ευρώ στο λογαριασμό του iSee,
- Commerzbank, BLZ: ​​500 400 00, KNR: 58 11 78 102, IBAN: DE20500400000581178102, BIC: COBADEFFXXX
Πληρωμή καθορίζοντας την προβλεπόμενη χρήση / τον αριθμό του λογαριασμού πίστωσης.

Μεταβιβάσεις που μέχρι 12: πιστωθεί 00 είμαι μια τράπεζα εργάσιμη ημέρα για τα προαναφερθέντα τραπεζικό λογαριασμό του iSee υπό την σωστή ένδειξη της σκοπούμενης χρήσης / ο αριθμός της πιστωτικής του λογαριασμού θα είναι το αργότερο στο τέλος της επόμενης ημέρας οι συμμετέχοντες συμβουλές που αναζητούν ως πίστωση στο πλαίσιο της «πληρωμής» είναι διαθέσιμη που παρέχονται.

5) Οι αναζητούν συμμετέχοντες συμβουλές μπορούν να συνδεθούν με τους ερωτηθέντες, είναι σύμβουλοι που ÜThe επιλογή «πληρωμής» τώρα παράγουν και να διατηρήσουν, εφ 'όσον υπάρχει σε επιμέρους υπόλοιπα πιστωτικών λογαριασμό του, το οποίο επιτρέπει τουλάχιστον τη συζήτηση του μήκους της μικρότερης μονάδας χρονισμού στην επιλεγμένη σύμβουλος.
Εάν έχει εξαντληθεί η πίστωση, διακόπτονται οι ενεργές συνδέσεις και απενεργοποιείται η δυνατότητα του συμμετέχοντα να ζητήσει συμβουλές για τη σύνδεση με τους συμβούλους που παρέχουν πληροφορίες μέσω της επιλογής "προκαταβολή". Μόλις ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει νέα πίστωση με τραπεζική μεταφορά και η πίστωση έχει πιστωθεί στον μεμονωμένο πιστωτικό λογαριασμό, η επιλογή "προκαταβολή" θα απελευθερωθεί αυτόματα από την εταιρεία.

Το άτομο που ζητεί συμβουλές έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υφιστάμενο πιστωτικό υπόλοιπο χρησιμοποιώντας συμβουλευτικές υπηρεσίες του συμβούλου συμβούλου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

6) Το Isee επιτρέπει στο άτομο που αναζητά συμβουλές να βλέπει το τρέχον ποσό υπολοίπου και την εξέλιξη όλων των πιστώσεων και χρεώσεων με την επιλογή "Προπληρωμή" του προσωπικού του περιβάλλοντος χρήστη. Η ένδειξη του υπολοίπου του πιστωτικού λογαριασμού είναι μη δεσμευτική και δεν αποτελεί ανεξάρτητη απαίτηση του προσώπου που ζητεί συμβουλές στο ποσό της αντίστοιχης ισοδύναμης αξίας.

7) Η συμφωνία προκαταβολής αρχίζει με την ενεργοποίηση της επιλογής "προκαταβολή" και λειτουργεί απεριόριστα. Τερματίζεται με τη λήξη της σύμβασης μεταξύ του isee και του συμμετέχοντα που ζητάει συμβουλές σύμφωνα με το §10 Nt.1 AGB.

Η πληρωμή των ποσών πίστωσης προπληρωμής εξαιρείται κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου.

§ 10 Διάρκεια και λήξη της συμβατικής σχέσης

1) Η συμβατική σχέση δεν περιλαμβάνει έναν ελάχιστο όρο. Μπορεί να τερματιστεί από οποιονδήποτε συμμετέχοντα καθώς και από οποιονδήποτε χρόνο, χωρίς να αιτιολογεί. Απαιτείται γραπτή φόρμα, αλλά αρκεί ένα αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2) Η δηλωθείσα ανάκληση ή ο δηλωμένος τερματισμός δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν από την πρόσβασή τους και την υποχρέωσή τους πληρωμής.

3) Οποιοδήποτε υπολειπόμενο πιστωτικό υπόλοιπο θα καταβληθεί στον συμμετέχοντα κατά τη λήξη της σύμβασης, μειωμένο κατά το κόστος (π.χ. έξοδα μεταβίβασης). Η πληρωμή πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά σε γερμανική, αυστριακή ή ελβετική τράπεζα, εναλλακτικά, επιταγή για χρέωση μέσω απλών επιστολών με έξοδα και κίνδυνο του συμμετέχοντα.

§ 11 Εφαρμοστέο δίκαιο και τόπος εκτέλεσης

1) Αποκλειστικά το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλείοντας τον νόμο περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, αυτό ισχύει για εσάς ως καταναλωτή μόνο στο μέτρο που η προστασία που παρέχεται από επιτακτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας δεν αποσύρεται.

2) Ο τόπος απόδοσης για όλες τις υποχρεώσεις είναι η Frankfurt / Main.

3) Λάβετε υπόψη ότι η isee newmedia GmbH δεν συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών σύμφωνα με το § 36 VSBG.

§ ρήτρα διαχωρισμού 12

Εάν ένας ή περισσότεροι κανονισμοί αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν είναι αποτελεσματικοί, αυτό δεν συνεπάγεται την αναποτελεσματικότητα ολόκληρης της σύμβασης. Η αναποτελεσματική ρύθμιση θα αντικατασταθεί από την ισχύουσα νομική ρύθμιση.

Από τον Μάρτιο, 2017