Vilkår for bruk

Esoterisk livsrådgivning Seitenslider Klein

VISTANO Åndelig livsrådgivning når som helst, hvor som helst ... Godt råd i alle henseender!

Vilkår for bruk

Disse generelle vilkårene (heretter også kalt "Vilkår og betingelser") regulerer avtaleforholdene mellom isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstr. 5, 65931 Frankfurt / M (heretter kalt "isee" eller "operator"), som operatør av Vistano-plattformen og kommersiell agent med fullmakten til de rådgivende deltakerne ("rådgivere"), rådgiverne og de rådgivende deltakerne ("klienter"). Konsulenter og rådgivende klienter omtales nedenfor som "deltakere". Følgende bestemmelser gjelder for alle deltakere på plattformen så vel som de tilknyttede partnerplattformene. I tillegg er konsulentene skriftlig enige om avtalte tilleggsavtaler, som supplerer disse GTC ("Consulting Contracts").

Operatøren leverer sine tjenester utelukkende på grunnlag av vilkårene i disse vilkårene og konsulentkontraktene. Deltakerne har muligheten til å lagre forholdene når de registrerer seg eller trykker dem. Ved å registrere seg aksepterer deltakeren vilkårene som er regulert her som bindende. Isee forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene så lenge dette er nødvendig av gyldige grunner, for eksempel på grunn av endring i rettssituasjon eller rettspraksis, tekniske endringer eller videreutvikling, nye organisatoriske krav eller endring i markedsforhold og ikke berører deltakeren unødig. I tilfelle endringer i disse vilkårene vil de bli sendt til deltakeren for informasjon minst seks uker før planlagt ikrafttredelsesdato på elektronisk eller postmessig måte. Her blir de endrede klausulene fremhevet. Endringene trer i kraft ved implisitt samtykke, hvis deltakeren ikke motsetter seg endringene i tekstform (f.eks. Brev eller e-post) innen denne perioden på seks uker etter mottak av de endrede vilkår og betingelser og fortsetter å bruke plattformen Vistano etter utløpet av denne opposisjonsperioden, hvis det er Henvist til denne juridiske konsekvensen i varselet om endring. For å ivareta innsigelsesretten er rettidig utsendelse av opposisjonen tilstrekkelig. Hvis gyldigheten av de endrede vilkårene og betingelsene blir motsagt innen nevnte periode, forbeholder isee seg retten til å si opp kontrakten. En mulig avbestilling påvirker ikke allerede opptatte tjenester og deres forpliktelse før deres tilgang.

1. isee tilbyr under navnet "Vistano" på Internett under forskjellige domener og deres tilknyttede partnerplattformer et tilbud om internett og telefonisk verdiøkning som rådgivende og rådgivende deltakere kan samhandle direkte i bytte mot et bruksbasert gebyr. isee som salgsrepresentant med fullmakten til konsulentene gir utelukkende en plattform for deres tilbud, som isee publiserer i navnet og for kontoen til den respektive konsulenten. isee ordner og oppretter kontakt med en konsulent også i tekniske termer, for eksempel via telefon, e-post, chat eller andre kommunikasjonsmidler.

Både registreringen på plattformen og bruken av selve plattformen er gratis. Kostbar plattformtjenester medfører kostnader for hver enkelt bruk; kunden blir informert om kostnadene og de spesifikke kostnadene før bruk. En informasjonstjeneste vil kun bli gitt i forholdet mellom konsulentdeltakerne og plattformens søkere. Rettigheter og plikter så vel som krav som følge av gitt informasjon eksisterer derfor også utelukkende mellom rådgivende og rådgivningssøkende deltakere på plattformen.

2. isee garanterer ikke nøyaktigheten eller kvaliteten på den oppgitte informasjonen. isee har ingen kunnskap om omfanget og innholdet i informasjonen som gis og sjekker den ikke for nøyaktighet. Vurderingen av de rådgivende deltakernes kompetanse er ansvaret for rådgivningsdeltakerne selv.

3. Informasjon er ikke egnet og ment å erstatte faglige råd fra medlemmer av de aktuelle faggruppene. Spesielt er informasjonen som er gitt kun for uforpliktende informasjon. Oppfølgingsrådgivning ligger vanligvis utenfor en rådgivende deltakers ansvar. Hver rådgivende deltaker handler i denne forbindelse på sitt eget ansvar.

1. Temaet for isee's tjenester er tilbudet av en meglerplattform og megling og produksjon av kontakter mellom rådgivende og rådgivende deltakere via ulike kommunikasjonskanaler. Et krav om bruk av plattformen kan avvises av isee for god sak.

2. Rådgivningssøkende deltakere kan vanligvis sende inn anmeldelser om rådgivningsdeltakerne hvis redaksjonelle innhold og holdning er mottatt. Rangeringene er også tilgjengelige fra uregistrerte brukere av plattformen under forskjellige domener og deres partnerplattformer.

3. isee kan supplere eller endre utvalget av emner og tjenester som tilbys for å forbedre eller tilpasse dem til teknisk utvikling, forutsatt at dette er rimelig under hensyntagen til deltakernes og innsattes interesser. isee letter kontakten mellom konsulenter og kunder ved å gjøre tilbudene tilgjengelig på vegne og for kontoen til de respektive konsulentene innenfor de eksisterende tekniske og operasjonelle mulighetene. Kontinuerlig vedlikehold og utvikling kan midlertidig begrense eller avbryte bruksmulighetene. isee sørger for at deltakerne kan bruke systemet i løpet av 97% av året. I løpet av 3% av året, på grunn av pågående vedlikeholds- og utviklingsarbeid, kan det være begrensninger eller avbrudd i bruksalternativene. Deltakerne kan ikke utlede noen krav mot isee. Dette skal imidlertid ikke gjelde dersom bruken av innsatt har blitt avbrutt eller redusert med vilje eller gjennom grov uaktsomhet utenfor vedlikeholds- og moderniseringsarbeid. En ansvarsfraskrivelse eksisterer ikke selv om driftsstansen utgjør en betydelig del av den totale kontraktsperioden med deltakeren, så vel som ikke, hvis det kommer til skade på liv, kropp og helse på grunn av bruksbegrensning eller avbrudd fra deltakerens side.

4. Informasjonen som gis til konsulentene fra konsulentene er gitt under en egen, avgiftspliktig kontrakt mellom deltakerne der ikke er involvert (se nedenfor § 3). De spesifiserte avgiftene er endelige priser inkludert lovpålagt omsetningsavgift.

isee garanterer problemfri tilgang til tjenestene som tilbys av plattformen på 97% per år. På den annen side antas ingen garanti for kvalitetsfeil og frakoblinger som er utenfor kontrollen av isee og hvis oppføring ikke er ansvarlig for.

1. Kontraktspråket er tysk. Kontraktteksten er ikke lagret av isee.

2. Avtaleforholdet om gratis bruk av isee-plattformene oppnås ved en online registrering av deltakeren etter mottak av bekreftelses-e-posten eller mottak av en registreringsbekreftelse sendt på mail, via telefonregistrering ved bekreftelse av registreringen av isee's telefonoperatør , Ved å bruke en betalt tjeneste inngår deltakeren en annen avgiftsbasert kontrakt med konsulentene, som er atskilt fra plattformens gratis bruk.

3. Det avgiftsbaserte kontraktsforholdet vedrørende konsulenttjenestene telefon, e-post eller chat kommer med bruk av konsulenttjenesten, nemlig i en telefon- eller chat-konsultasjon med etablering av en direkte forbindelse til konsulenten av isee, i en e-postkonsultasjon med Velg og klikk på den tilsvarende knappen fra isee. Dette kontraktsforholdet eksisterer mellom de respektive rådgivende og rådssøkende deltakerne. isee er derimot ikke en avtalepart i dette kontraktsforholdet, men kommersiell agent med fullmakten til konsulentene. isee mottar en provisjon fra konsulentene og et teknisk gebyr for plasseringen.

Uttak:

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Tilbakekallingsperioden er fjorten dager fra datoen for kontrakten. For å utøve din oppsigelsesrett må du informere oss, isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstrasse 5, 65931 Frankfurt / Main, Tlf .: 0800-8478266, Mail: servicecenter@vistano.de ved hjelp av en klar uttalelse (f.eks. Et brev sendt med post eller e -Post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet for uttak av modell, som ikke er nødvendig. For å opprettholde avbestillingsperioden er det tilstrekkelig at du sender varselet om utøvelsen av angreretten før utløpsperioden utløper.

Konsekvenser av kanselleringen:

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten har vi satt alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert frakt (med unntak av de ekstra kostnadene som oppstår fra det faktum at du har valgt en annen metode for levering enn vi tilbyr, billigste Standard må betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra datoen da varselet om tilbakekalling av denne kontrakten er mottatt av oss. For denne tilbakebetaling vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre det er uttrykkelig avtalt annet med deg; I intet tilfelle vil du bli belastet for disse tilbakebetalingskostnadene.

Muster-Widerrufsformular

Hvis du vil si opp kontrakten, vennligst fyll ut skjemaet og send det tilbake til:

isee newmedia GmbH
Bechtenwaldstrasse 5
65931 Frankfurt / Main
E-post: servicecenter@vistano.de.

Jeg / vi (*) opphever herved
kontrakten inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)
• Bestilt på (*) / mottatt den (*)
• forbrukerens navn
• adresse til forbrukeren
• Underskrift av forbruker (e) (bare når du får beskjed på papir)
• Dato

(*) Slett etter behov

Tilbakekallingsretten gjelder ikke i henhold til § 312 Abs. 2 Nr. 11 BGB for kontrakter om bruk av en enkelt telefonforbindelse opprettet av en forbruker. Det gjelder følgelig bare kontrakten med isee om gratis bruk av plattformene.

1. Bruk av tjenesten er ikke tillatt for mindreårige. Deltakeren bekrefter å være fullt ut i stand til å opptre i samsvar med lovene i hjemlandet og / eller hjemlandet. Hver deltaker kan bare registrere seg med fullstendig og sannferdig informasjon om sine personopplysninger og bare en gang. Flere applikasjoner er ikke tillatt. Et straffbart brudd fører til umiddelbar ekskludering fra plattformen. Innlevering av forfalskede dokumenter og / eller fremskaffelse av falske personopplysninger eller uautoriserte eller ulovlig innhentede regnskapsmessige data samt en multiregistrering er ikke tillatt og føres av innsatsperson for øyeblikkelig blokkering og om nødvendig straffeforfølgning.

2. Hver deltaker bestemmer for sitt identifikasjon i systemet et fritt valgbart brukernavn (fancy navn, pseudonym, Nick) og et passord etter eget valg. Tilgangsdata (brukernavn og tilhørende passord) må holdes strengt konfidensielt og kan ikke gjøres tilgjengelig for tredjepart for å forhindre misbruk. Det er ikke tillatt å overføre eller gi brukernavn og tilhørende passord til tredjepart. Hvis deltakeren har mistanke om at passordet hans har blitt kjent for en tredjepart, må han varsle isee øyeblikkelig slik at passordet kan blokkeres eller endres. I tilfelle brudd, aksepterer isee ikke noe ansvar for skaden forårsaket av tredjepart og forbeholder seg retten til øyeblikkelig å blokkere tilgang og brukernavn. Deltakerne er forpliktet til å beskytte deres tilgangsdata fra mindreåriges tilgang.

3. De registrerte deltakerne kan vanligvis rangere konsulentdeltakeren ved slutten av en kontakt. I denne sammenheng er deltakere forbudt å bedømme seg selv ved å bruke et annet / feil brukernavn eller ved å spesifisere en tredje / fiktiv person. Å foreta en bevisst negativ dom om en rådgivende deltaker, til å dømme et tilbud negativt, fordi den rådgivende deltakeren ikke ønsket å gi en forestilling som ikke var oppført.

4. Når du bruker plattformen, er deltakere strengt forbudt å tilby, tilby, levere, gjøre tilgjengelig, ha bedt om, levere, be om, søke, hente eller promotere slikt innhold på noen som helst måte å referere til dette:

 • voldsforherligende og voldsskadende skildringer,
 • Representasjoner som tjener folkets sedisjon,
 • Representasjoner som etterlyser et straffbart forhold
 • Representasjoner der straffbare forhold er truet
 • Representasjoner med forbudt pornografisk innhold,
 • Representasjoner som bryter den profesjonelle koden til yrkesgrupper, spesielt innen medisin, psykologi, psykoanalyse eller juridisk rådgivning,
 • annet innhold som bryter loven.

5. Videre er det forbudt

 • å henvise til eller gjøre bruk av tredjeparts tekst og chat på tekst- og e-postkoblinger som fører til nettsteder som inneholder forbudt innhold i samsvar med avsnitt 4 ovenfor);
 • Inkluder eller bind innhold som krenker opphavsretten eller andre eiendomsrettigheter fra tredjepart (varemerker, design, patenter, etc.);
 • å lage eller forsøke å initiere eller angripe Medlingsplattformen eller med denne nettverksserveren
 • Personer av en hvilken som helst juridisk form (fysiske eller juridiske personer), trakasserer, truer, fornærmer, baktaler, sprer usannheter eller fornærmende kritikk samt konkurransebegrensende uttalelser om dem eller forårsaker irritasjon på annen måte,
 • Å overføre datavirus eller lignende, som er egnet eller ment å ødelegge maskinvare, programvare, data eller data fra isee, deltakere eller tredjeparter, helt eller delvis ubrukelig eller endring.
 • Innsamling, lagring, modifisering, overføring eller på annen måte bruk av data fra personer som bruker formidlingsplattformen;
 • å registrere seg med meklingsplattformen under falsk informasjon,
 • Deltakere som bruker meglerplattformen for å anmode om egne tilbud eller slike tredjeparter,
 • bruke meklingsplattformen som et reklamemedium uten den klare intensjonen om å selge innhold mot et gebyr,
 • å lagre, reprodusere, distribuere, reprodusere offentlig, eller på annen måte bruke det innhentede innholdet som et medlem helt eller delvis i noen form eller utover det avtalte formålet.

6. Bruken av tjenestene som tilbys av isee, kan bare utføres innenfor rammen av lovbestemmelsene og i samsvar med husreglene til isee. Husreglene kan bli forespurt skriftlig eller via vårt kontaktskjema og finner du under menyposten husregler. Tjenestene som tilbys er underlagt FSM (Voluntary Self-Control Media) Code of Conduct, hvis retningslinjer er bindende for alle deltakere i den gjeldende versjonen. Code of Conduct er tilgjengelig for nedlasting på Internett under registreringsprosedyren.

7. Deltakerne har ikke lov til å bruke plattformen som drives av isee for å annonsere lignende tilbud og for å lokke isee rådgivende eller konsultere deltakere til andre verdiøkende tjenester (118 eller 0900-er nummer eller andre tilbydere). I tilfelle en første gangs skyld i overtredelse, er deltakere som søker råd, plikt til å betale et fast kompensasjonsbeløp på EUR 500,00, og i tilfelle av den andre straffbare overtredelsen, et fast kompensasjonsbeløp på EUR 1.000,00 til isee. Deltakeren er uttrykkelig reservert bevis på en mindreårig, men beviset for en større skade.

8. Deltakerne har ikke lov til å bruke tjenesten til isee i reklameformål eller for å inngå kontrakter som går utover informasjonsforespørslene.

isee er ikke ansvarlig for informasjon hentet fra meglingdiskusjonene og fra kontraktsforholdene mellom konsulentene og kundene basert på navn og mandat til konsulentene. Isee er ikke ansvarlig for skader som er basert på uriktig informasjon som følges. Informasjon fra rådgivningsdeltakere er i enkeltsaker ikke ment å erstatte faglig rådgivning fra en tilsvarende faggruppe. isee påtar seg intet ansvar for kvaliteten og nøyaktigheten av informasjonen som gis. Spesielt informasjon innen medisin, psykologi, psykoanalyse eller juridisk rådgivning, bare den uforpliktende informasjonen. Overholdelse av råd fra all informasjon er utenfor ansvaret til innsatspersoner.

2. isee er bare ansvarlig for skader som typisk skyldes bruk av Internett-plattformen levert av den og annet teknisk utstyr levert av itee, som er basert på en forsettlig eller grovt uaktsom pliktbrudd av isee eller en forsettlig eller grovt uaktsom pliktbrudd av en juridisk representant eller stedfortredende agent for isee , Dette gjelder ikke skader som følge av skade på liv, lem eller helse, så vel som for skader som følge av brudd på kardinalforpliktelser, dvs. forpliktelser hvis oppfyllelse muliggjør riktig utførelse av kontrakten i utgangspunktet og på hvis overholdelse avtalepart jevnlig er avhengig av og kan stole på, fra isee. I disse tilfellene er isee også ansvarlig for egne, i det minste uaktsomme pliktbrudd eller i det minste uaktsomme pliktbrudd av en juridisk representant eller stedfortreder for isee.

1. Deltakeren er ansvarlig for misbruk av tjenestene, brudd på disse vilkårene eller avtaleforpliktelsene, i den grad han er ansvarlig for dem. Deltakeren må også betale gebyrene som medbrukere eller uautorisert bruk pådras hvis og i den grad han er ansvarlig for slik bruk.

2. Deltakeren unntar innsatspersoner fra alle krav hevdet av tredjepart på grunn av deltakerens gjeldsoppførsel for brudd på deres rettigheter i forbindelse med denne kontrakten. Deltakeren bærer alle kostnader som følger av juridisk forsvar. Deltakeren er forpliktet til å gjøre det mulig for innsatstaker å forsvare krav fra tredjepart på deltakernes regning.

1. Kontakten med de rådgivende deltakerne belastes. Kostnaden for konsultasjonen vil bli bestemt etter samråd med og på vegne av den respektive rådgiveren før intervjuet. En forbindelse mellom rådgiver og medlem oppstår bare gjennom bekreftelse av den faste minuttprisen av den rådssøkende deltakeren. Oppgjørsgrunnlag for telefon så vel som elektronisk formidlet informasjon (chat, e-post, SMS) er varigheten av bruken av tjenestene til den andre og i samråd med e-post eller SMS henting og åpning av det forespurte innholdet av deltakeren. Brukeravgiftene forfaller etter avsluttet samtale eller samtalen.

2. Bare med tilgang via såkalte "servicenummer" er en prisavtale ikke mulig fordi prisene til leverandørene av verdiøkende nummer allerede er gitt. For avgiftsbaserte servicenummer til Deutsche Telekom eller sammenlignbare utenlandske selskaper, faktureres de tekniske leverandørene av telefonleverandøren til den andre. Prisene for disse verdiøkende tjenestene er spesifikt identifisert og kunngjort.

3. Deltakeren må spesifisere en bankkonto eller kredittkortnummer for direkte belastning. Ved å bekrefte vilkårene og betingelsene gir kunden en tilsvarende autorisasjon for direkte belastning. Innkreving av gebyrer skal skje i navnet og for kontoen til den respektive konsulentdeltakeren. isee har rett til å trekke de gjeldende gebyrene fra deltakerens konto. isee er unntatt fra begrensningene i § 181 BGB og har rett til å tildele underkrefter, selv under unntak fra begrensningene i § 181 BGB.
Hvis falske data er oppgitt eller bank- eller kredittkortkontoen ikke er dekket, skal isee umiddelbart utelukke deltageren fra ytterligere bruk og belaste ham kostnadene ved eventuelle tilbakebetalinger og eventuelle rettslige kostnader samt en prosessavgift.

4. Deltakeren har muligheten til å få frem en oppdatert liste over tjenestene som brukes av ham, samt avgiftene som påløper.

5. I en viss ramme har isee muligheten til å godtgjøre deltakerne for berettigede klager. Hvorvidt og i hvilken grad en begrunnet klage foreligger, avgjør innsatsperson som nøytral voldgiftsmann etter materielle aspekter og etter samråd med de berørte rådssøkende og rådgivende deltakere. Klager må gjøres skriftlig eller per e-post til isee.

6. For hver påminnelse som skal sendes av isee i navnet og for kontoen til de berørte konsulenter for bidrag til brukeravgiftene, kan det belastes et påminnelsesgebyr på opp til EUR 15,00. Imidlertid vil ingen påminnelsesgebyr belastes for den første påminnelsen. I tillegg forbeholder isee seg retten til å kreve ytterligere utgifter i henhold til lovbestemmelsene i navnet og for konsulentenes konto etter at misligholdet har oppstått.

7. En rådgivende deltaker kan bare utligne kravet mot isee hvis det er anerkjent av isee eller er lovlig etablert.

8. isee kan gi gratis råd til de som søker råd etter samråd med og på vegne av og for den aktuelle rådgiveren. Bruken av disse gratis samtalene er ansvaret til den som søker råd. Den neste samtalen faktureres ikke automatisk som en gratis samtale, og den som søker råd må eksplisitt registrere seg for gratis samtalen. Det er ingen påstander om at alle konsulenter kan nås via gratis samtaler.

9. Isee's SEPA-forhåndsvarsel til abonnenten på kravet er 5 kalenderdager.

1. Av hensyn til kostnads ​​transparens tilbyr isee også muligheten til forskuddsbetaling for å benytte seg av rådgivningstjenestene til de respektive konsulentene på grunnlag av en forskuddsbetalingskreditt.

2. For dette tillater isee de rådgivende deltakerne etter registrering under posten "Kontosaldo" i det personlige brukergrensesnittet for å aktivere alternativet under "Din faktureringsmetode" forskuddsbetaling. Ved å aktivere alternativet "forskudd" vil isee opprette en individuell kredittkonto for den som søker råd.

3. For å kunne bruke rådgivningstjenestene til den respektive informasjonen som gir rådgiveren ved å bruke alternativet "forskuddsbetaling", må den rådgivende deltakeren foreta en forskudd. Han kan bare bruke konsulenttjenester for den respektive informasjonen som gir rådgiver ved å bruke alternativet "forskuddsbetaling" hvis tilstrekkelig kreditt i betydningen nr. 5 i denne tilleggsavtalen eksisterer på den enkelte kredittkonto. Gebyrene som er avtalt med den respektive informasjonen som gir konsulenter som bruker alternativet "forskuddsbetaling" forfaller ved produksjon av den respektive forbindelsen og trekkes samtidig fra den individuelle kredittkontoen til den rådgivningssøkende deltakeren.

4. Forskuddsbetalinger kan gjøres til den kontotsøkende deltakeren ved bankoverføring av et fritt valgbart kredittbeløp fra minimum 25,00 Euro opp til maksimalt 250,00 Euro til kontoen til isee:
Commerzbank
BLZ: 500 400 00
KNR: 58 11 78 102
IBAN: DE20500400000581178102
betale ved å spesifisere formålet / kredittkontonummeret. Overføringer kreditert til isee's bankkonto av 12: 00 en bankdag med riktig indikasjon på bruksformålet / kredittkontonummeret vil bli gjort tilgjengelig for den rådgivningssøkende deltakeren senest på slutten av dagen etter som et forskuddsbetalingsalternativ ,

5. Personen som søker råd kan opprette og opprettholde forbindelser til informasjonsleverandører via alternativet "forskuddsbetaling", så lenge det er kreditt på hans individuelle kredittkonto, som tillater minst en samtale på lengden på den minste betalingsenheten for den valgte rådgiveren. Hvis en kreditering er brukt opp, blir aktive forbindelser avbrutt og muligheten for at den som søker råd for tilkoblingen til rådgivere som bruker alternativet "forskudd" deaktivert. Så snart den som søker rådgivning har satt inn ny kreditt ved bankoverføring og kreditten er kreditert den enkelte kredittkonto, vil alternativet "forskuddsbetaling" automatisk frigis av isee. Personen som søker råd har muligheten til å bruke opp eksisterende kredittsaldo ved å bruke konsulenttjenester levert av informasjonsrådgivere innen lovbestemte foreldelsesfrister.

6. isee gjør det mulig for den som søker råd å se det gjeldende saldobeløpet og historikken til alle kreditter og debet under alternativet "Forhåndsbetaling" på det personlige brukergrensesnittet hans. Indikasjonen på kredittkontosaldoen er uforpliktende og rettferdiggjør ikke et uavhengig krav fra den som søker råd om mengden av tilsvarende tilsvarende verdi.

7. Forskuddsavtalen starter med aktiveringen av alternativet "forskuddsbetaling" og kjører på ubestemt tid. Det ender med at terminering av kontrakten mellom isee og den anmodende deltakeren i henhold til §9 Nr. 1 AGB. En betaling av kredittbeløpene med forskuddsbetaling er ekskludert i løpet av kontraktsperioden.

1. Avtaleforholdet inkluderer ikke en minstetid. Det kan avsluttes av enhver deltaker så vel som av isee når som helst, uten å oppgi grunner. Det kreves skriftlig skjema for dette, men en tilsvarende e-postmelding er tilstrekkelig.

2. En erklært tilbakekall eller en erklært oppsigelse skal ikke påvirke tjenester som allerede er brukt før deres tilgang og deres plikt til å betale.

3. Eventuell gjenværende kredittsaldo vil bli utbetalt til deltakeren ved avsluttet kontrakt, fratrukket eventuelle påløpte kostnader (f.eks overføringskostnader). Betalingen skjer ved overføring til en tysk, østerriksk eller sveitsisk bank, alternativt en sjekk for fakturering ved hjelp av enkle brevkostnader på deltagerens bekostning og risiko.

1. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland eksklusiv FNs salgslov gjelder eksklusivt. Dette gjelder imidlertid bare deg som forbruker i den grad beskyttelsen som følger av tvingende bestemmelser i loven i staten der du har din vanlige bolig, ikke trekkes tilbake.

2. Oppfyllingssted for alle forpliktelser er Frankfurt / M.

Skulle en eller flere bestemmelser i disse vilkårene være ineffektive, medfører dette ikke at kontrakten er ineffektiv. Den ineffektive forskriften vil bli erstattet av gyldig lovbestemmelse.

Fra og med: oktober 2019